Full-time Faculty

  • Chyuan-Jenq Shiau

  • Giin-Tarng Hwang

  • Tsai-Tsu Su

  • Chwen-Wen Chen

  • Tze-Luen Lin

  • Hong-Wung Wang

  • Nai-Ling Kuo

  • Mei-Jen Hung

  • Hsini Huang

  • Ming-Feng Kuo