Full-time Faculty

 • Chyuan-Jenq Shiau

 • Giin-Tarng Hwang

 • Tsai-Tsu Su

 • Chwen-Wen Chen

 • Thomas C.P. Peng

 • Tze-Luen Lin

 • Hong-Wung Wang

 • Nai-Ling Kuo

 • Mei-Jen Hung

 • Hsini Huang

 • Ming-Feng Kuo